Algemene voorwaarden

1. algemene voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, offertes en overeenkomsten van 2webT.be. Door de plaatsing van een bestelling, de goedkeuring van een offerte of het ondertekenen van een overeenkomst met 2webT.be bevestigt de klant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij deze onherroepelijk aanvaardt. Elke mogelijke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden dient uitdrukkelijk en bovendien schriftelijk te gebeuren.
2. Prijzen
 • Alle prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds inclusief btw. Elke verhoging van het tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen het ogenblik van bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.
3. Offertes en bestellingen
 • De geldigheidsduur van de offertes bedraagt 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een offerte binnen de vooropgestelde termijn schriftelijk heeft aanvaard.
 • De klant kan zijn bestelling enkel annuleren binnen een termijn van 7 dagen na het plaatsen van de betreffende bestelling of de goedkeuring van de offerte in kwestie. In dat geval is de klant weliswaar een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van de overeengekomen kostprijs verschuldigd.
 • Indien de klant de overeenkomst met 2webT.be verbreekt na deze periode van 7 dagen, dan is hij een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de helft van de overeengekomen kostprijs verschuldigd.
4. Levering
 • De eventueel vooropgestelde uitvoerings- en leveringstermijnen vormen slechts een indicatie en zijn derhalve geenszins bindend. Het niet nakomen van de eventueel overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn geeft de klant in geen enkel geval het recht zijn bestelling te annuleren, een schadevergoeding te vorderen of zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 • De website wordt pas online geplaatst na uitdrukkelijk akkoord van de klant. In dit geval wordt de klant geacht alle functionaliteiten van de website voorafgaandelijk te hebben getest. Eventuele technische fouten aan de website geven in geen geval aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant.
 • Kleine bijkomende aanpassingen zijn inbegrepen (aan de € 29 per kwartaal). Tenzij het problemen betreft die door 2webT.be en de klant niet werden opgemerkt bij testen van de website.
 • Bij grote aanpassingen werken we met een uurtarief van € 35 per uur. Is altijd in samenspraak met de klant.
5. Betaling
 • De facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Bij gebreke aan betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, heeft 2webT.be van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op verwijlintresten aan 10 %, alsook op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 25,00.
 • Behoudens aangetekend protest binnen de 8 dagen na verzending worden de facturen geacht integraal aanvaard te zijn.
 • 2webT.be behoudt zich onder alle omstandigheden het recht voor de door haar opgerichte website onmiddellijk en zonder verdere verwittiging van de klant offline te halen in geval van laattijdige betaling.
 • Het ontwikkelen van de website kan reeds gedeeltelijk worden gefactureerd, wanneer de klant verzuimt het nodige materiaal en de vereiste gegevens tijdig aan te leveren.
6. Duur en beeindiging
 • Het ontwerpen van een nieuwe website voor de klant betreft een éénmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. (Naargelang de grote van de website: € 399, € 599 of € 799)
 • De onderhoudsovereenkomst daarentegen wordt steeds aangegaan voor een bepaalde duur van één jaar (= 4 kwartalen). De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde termijn, behoudens indien een van de partijen ten minste zes weken voor het verstrijken van deze termijn de overeenkomst schriftelijk beëindigd. Bij gebreke aan een tijdige schriftelijke opzegging, is het volledige bedrag van het begonnen jaar verschuldigd.
7. Aansprakelijkheid
 • 2webT.be is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.
 • 2webT.be is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.
 • 2webT.be is voorts op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door 2webT.be back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.
8. Intellectuele eigendom
 • Het door 2webT.be vervaardigde materiaal mag niet worden aangewend voor andere doeleinden dan deze waarvoor het oorspronkelijk werd ontworpen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 • De verstrekte ideeën, concepten en ontwerpen blijven volledig eigendom van 2webT.be. Iedere mogelijke inbreuk op deze bepaling door de klant geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding ten voordele van 2webT.be van € 250,00 per dag vanaf de eerste inbreuk tot de definitieve stopzetting van het onrechtmatig gebruik.
9. Ontbinding
 • 2webT.be is gerechtigd de verkoop te ontbinden door middel van een aangetekende kennisgeving aan de klant, indien deze klant van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij een van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het eerste lid zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de helft van de overeengekomen prijs.
10. Bevoegdheid
 • Deze algemene voorwaarden, evenals alle bestellingen, offertes en overeenkomsten van 2webT.be worden beheerst door het Belgische recht.
Schuiven naar boven